Flynn v. Huize Caprikorn

2587 G5 VR 3007460NHSBVR3007460
Male
4 years old
Father: 2320 G4 VR 2918062 Droppie (4)
Mother: 2147 G4 VR 2868416 Cathy (4)
Birth: 2015-06-05
Colour: black with white markings
Kennel: v. Huize Caprikorn
Droppie
Zuka
Youngman Yanaba v.D.walewoefjes
Unja
Yara Ulysse v.Troppelhuysen
Wisper de la Belle Bergère
Markiesjes Gaerd Ulysse Sirikit
Cathy
Ziggy
Xsake Winco de Zwarte Fruinen
Markiesjes Gaerd Wilma Comtessa
Yente
Wessel
Rachne